PŮJČOVNÍ ŘÁD

Tomáš Cypra, www.paddleboardyjh.cz, IČ: 87240351, mob.: +420 775 674 564, cypra@14sport.cz

Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na jedné straně a nájemce na straně druhé. 

Smluvní vztah ve věci zapůjčení sportovního vybavení vzniká podpisem půjčovní smlouvy - zápůjčního listu a řídí se dle tohoto půjčovního řádu.

Pro uzavření smlouvy je nutné, aby nájemce:

  • byl starší 18 let
  • předložil platný průkaz jeho totožnosti (občanský průkaz nebo pas)

1. Nájemce se zavazuje užívat předmět pronájmu pouze k účelu, pro který je materiál určen a to obvyklým způsobem, dodržovat návody k používání předmětu nájmu a pokyny pronajímatele.

2. Nájemce má právo při půjčení materiálu si jej prohlédnout a zjištěné poškození neprodleně ohlásit pronajímateli. Ten je povinen jej zapsat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

3. Vybavení může používat pouze nájemce a osoby určené nájemcem. Za poškození vybavení osobu, které nájemce vybavení svěřil, nese odpovědnost sám nájemce. 

4. Lhůta pronájmu je uvedena ve smlouvě o zapůjčení vybavení a je závazná. V případě, že nájemce potřebuje zapůjčený materiál delší dobu, než je doba uvedená ve smlouvě, je povinen informovat o tom pronajímatele před uplynutím sjednané doby. Po dohodě smlouvu o zapůjčení prodloužit (telefonicky, emailem).

5. Případné vrácení vybavení před uplynutím doby, na kterou je smlouva sjednána, nevyužití části nebo celé objednané a uhrazené služby nezakládá nárok na vrácení peněz nebo změnu termínu nájmu.

6. V případě nedodržení sjednané doby vrácení vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli pokutu ve výši denní sazby nájemného za každý započatý den prodlení, a to až do jeho vrácení.

7. V případě poškození či ztráty zapůjčeného materiálu je nájemce povinen uhradit škodu takto vzniklou a to ve výši hodnoty zapůjčeného materiálu. Nájemce je povinen hlásit veškeré závady, které způsobil.

Náhrady škody při zničení, odcizení či ztrátě paddleboardu nebo příslušenství:

- Paddleboard 11.000,- Kč
- Pádlo 1.000,- Kč
- Pumpa 500,- Kč
- Flosna 500,- Kč
- Vak 500,- Kč

Běžné opotřebení způsobené řádným užívání není předmětem náhrady škody. 

8. V případě odcizení nebo ztráty zapůjčeného materiálu uhradí nájemce hodnotu daného vybavení. Do doby její úhrady je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné. Zcizení/ztrátu ohlásí nájemce neprodleně místně příslušnému oddělení Policie ČR a pronajímateli předloží protokol o ohlášení krádeže.

9. Cena zapůjčeného materiálu je dána Ceníkem půjčovny firmy Tomáš Cypra, www.paddleboardyjh.cz. platným k datu podpisu této smlouvy, který naleznete na našich webových stránkách. Úhrada nájemného, pokud nebylo zaplaceno s objednávkou, se provádí při podpisu smlouvy o nájmu vybavení.

10. Nájemce si plně uvědomuje nebezpečí, která mohou vzniknout při sportovním užívání pronajatého materiálu a tímto na sebe bere plnou odpovědnost. Pronajímatel nepřebírá žádnou odpovědnost při škodách na zdraví či majetku vzniklých nájemci nebo třetím osobám při používání zapůjčených sportovních potřeb.

11. Nájemce je povinen používat vybavení pouze k účelům, ke kterých bylo vybavení vyrobeno.

12. Provozovatel může odmítnout pronájem vybavení bez udání důvodu.

13. V případě porušení tohoto Půjčovního řádu ze strany nájemce má pronajímatel právo ukončit jednostranně smlouvu dnem, kdy zjistí toto porušení. Nájemce je povinen v tomto případě okamžitě na požádání pronajímatele vrátit veškeré zapůjčené vybavení a uhradit s tím spojené veškeré náklady. 

14. Nájemce při podpisu smlouvy přebírá jedno vyhotovení Smlouvy o zapůjčení sportovního vybavení.